World 5 archive: Player rankings

Rank Name Tribe Points Villages Points per village
1 ging ~TSE~ 199.357.343 18.238 10.931
2 Ironhelms ~TSE~ 196.525.710 18.326 10.724
3 Lord Ace ~TSE~ 161.326.473 15.008 10.749
4 dan3x ~TSE~ 153.820.991 15.196 10.122
5 Xconnect ~TSE~ 152.560.511 15.564 9.802
6 MaJeSTee ~TSE~ 123.853.284 10.695 11.580
7 alciney BOPE 91.693.635 7.939 11.550
8 darkraven9 ~TSE~ 88.393.308 9.555 9.251
9 Little Dippa ~TSE~ 88.189.145 8.939 9.866
10 Badwulf V V V 86.073.743 8.856 9.719
11 LordDahaka V V V 82.891.773 8.658 9.574
12 luckystrique ~TSE~ 82.737.057 8.427 9.818
13 RaduDC 79.227.106 7.757 10.214
14 Smokender ~TSE~ 78.563.205 7.786 10.090
15 lipps73 V V V 75.633.122 7.769 9.735
16 Wolfgang-Rams ~TSE~ 75.216.614 7.467 10.073
17 Snake Plissken ~TSE~ 73.120.521 7.623 9.592
18 Daisu ~TSE~ 70.820.410 7.474 9.476
19 plarts ~TSE~ 66.450.875 6.890 9.645
20 xJezuzx ~TSE~ 66.166.603 7.014 9.434
21 ythebear V V V 64.726.635 6.450 10.035
22 Mau-soo-ta V V V 64.368.121 6.465 9.956
23 Goldwigman V V V 63.983.720 6.551 9.767
24 BDAGilligan ~TSE~ 53.422.151 5.400 9.893
25 Incoming Impact ~TSE~ 54.637.794 4.994 10.941
26 Tsunami Prime ~TSE~ 50.361.440 5.273 9.551
27 Arghos ~TSE~ 48.616.149 4.573 10.631
28 Argyle1978 ~TSE~ 48.468.838 4.934 9.823
29 cedrix L-L 47.239.131 4.817 9.807
30 wim1 V V V 40.835.540 4.525 9.024
31 slingzaar ~TSE~ 39.828.572 4.033 9.876
32 cryptto ~TSE~ 39.037.782 3.984 9.799
33 tevelis ~TSE~ 37.736.525 3.960 9.529
34 drxavier V V V 33.242.670 3.396 9.789
35 Hitri ~TSE~ 32.082.780 3.361 9.546
36 Ciso ~TSE~ 31.312.826 3.191 9.813
37 man-united ~TSE~ 26.057.385 2.621 9.942
38 The Fat Soldier ~TSE~ 25.237.138 2.339 10.790
39 thon V V V 21.296.288 2.140 9.952
40 Grimmski V V V 15.239.663 1.607 9.483
41 october17 V V V 12.870.044 1.271 10.126
42 Temetor V V V 10.690.070 1.220 8.762
43 cole ryan V V V 9.240.477 928 9.957
44 crazychris1987 V V V 8.379.760 826 10.145
45 onus02 V V V 7.766.479 822 9.448
46 voievode V V V 5.419.923 548 9.890
47 Atesz1989 STEEL 4.297.653 371 11.584
48 Dan Zoldick V V V 3.401.982 349 9.748
49 Gherilla Haita 2.301.816 242 9.512
50 wobba987 STEEL 2.067.604 193 10.713
51 luckyBaron V V V 1.849.213 187 9.889
52 Tyrhesius ~TSE~ 1.485.621 150 9.904
53 therotund1 V V V 595.471 61 9.762
54 alph888 V V V 532.191 52 10.234